CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin về chính sách bảo mật sau đây của Casinoroyal1.com thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi .

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Các loại dữ liệu được thu thập:

  • Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn

  • Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng. Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

  • Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp với một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Cookies mà chúng tôi sử dụng:

– Cookie phiên làm việc. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên làm việc để vận hành Dịch vụ của mình.

– Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.

– Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Casinoroyal1.com sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

– Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi

– Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi

– Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác có trong Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn

– Cung cấp hỗ trợ khách hàng

– Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình

– Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

– Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Lưu giữ dữ liệu

Casinoroyal1.com sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Casinoroyal1.com cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các thay đổi đối chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/ hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày hiệu lực” trên phần đầu của Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết mọi thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.